Author Archives: Trương Công Hiếu

Di sản kiến trúc Bắc Triều Tiên trong mối quan hệ địa – văn hóa vùng Đông Á (Phần 2)

Giá trị kỹ thuật – công nghệ kiến trúc Một nét đặc trưng rất khác...

Di sản kiến trúc Bắc Triều Tiên trong mối quan hệ địa – văn hóa vùng Đông Á (Phần 1)

Bắc Triều Tiên, hiện nay còn lưu giữ được nhiều di sản kiến trúc gỗ...

Nghiên cứu tái thiết Điện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – (Phần 2.2)

Những khái niệm cơ bản trong công tác bảo tồn di sản văn hoá 1....

Nghiên cứu tái thiết Điện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – (Phần 2.1)

Quần thể Di tích Cố đô Huế là di sản văn hoá đầu tiên của...