Author Archives: Bihuda Ngoc

Chung sức “kéo tượng” lên Điện Biên ngày ấy – Bài 2: Trải nghiệm Tà Hộc – Hát Lót – Sơn La – Pha Đin

Để làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu có sự...

CHUNG SỨC “KÉO TƯỢNG” LÊN ĐIỆN BIÊN NGÀY ẤY – PHẦN THỨ NHẤT: VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

NGÀY ẤY LÀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2004 Tượng được để cập ở đây là...

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THÉP CHỐNG ĂN MÒN CAO TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU KHU VỰC VEN BIỂN [Phần 2]

3.THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG THÉP CHỐNG ĂN MÒN CAO CORSPACETM (THÊM HÀM LƯỢNG THIẾC) Hiện...