Trung Tâm TIE

Trung tâm Ứng dụng – Phát triển công nghệ và Môi trường là tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển (CP ĐT&PT) Hòa Phong với chức năng tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến và môi trường.

 

Những tiêu chí và mục tiêu:

1. Kinh doanh, ứng dụng, phát triển các công nghệ tiên tiến và môi trường.

2. Thương mại hóa các thành tựu và các kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Kết hợp hài hòa giữa Khoa học – Công nghệ – Môi trường – Kinh doanh.

4. Phổ biến và giới thiệu các đề tài, đề án, dự án, các ý tưởng phát minh mới.

5. Quản lý, khai thác hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ, các bằng phát minh, sáng chế.

6. Hợp tác, tư vấn, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ và ứng dụng môi trường.

Xem chi tiết

Một số nhiệm vụ mà Trung tâm đặt ra:

1. Kinh doanh, thương mại hóa các ứng dụng công nghệ tiên tiến và môi trường trong cuộc sống. Tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo, trao đổi chuyên gia trong hoạt động chuyển giao và đổi mới công nghệ; triển khai các biện pháp phát triển nguồn nhân lực công nghệ đồng bộ với đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường nguồn lực công nghệ tại các địa bàn kinh tế – xã hội;

2. Mở rộng hợp tác, liên kết để đẩy mạnh hoạt động tư vấn, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thu hút các nguồn lực, khai thác các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và môi trường;

3. Thúc đẩy và tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; hình thành và phát triển các đơn vị hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và nhu cầu công nghệ của tổ chức, cá nhân; xây dựng hệ thống dữ liệu về công nghệ, đội ngũ chuyên gia công nghệ, danh mục công nghệ được tạo ra ở trong nước và công nghệ nhập khẩu.

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển thị trường công nghệ và môi trường; đẩy mạnh hoạt động công bố, trình diễn, quảng bá công nghệ và các ứng dụng môi trường; giới thiệu và phổ biến kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các tổ chức, cá nhân; làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn hoạt động đối với các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tương tự hay tổ chức có tên gọi khác.

5. Xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực hỗ trợ tổ chức, cá nhân nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ nhằm tăng cường năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình ứng dụng, phát triển đổi mới công nghệ và môi trường; các giải pháp nhằm nâng cao trình độ công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và trong các doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhập khẩu và đổi mới công nghệ.

7. Nghiên cứu, phát triển và xây dựng các chiến lược phát triển, chương trình, đề tài, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài và ngắn hạn các ứng dụng công nghệ và môi trường. Xây dựng tiềm lực, tổ chức mạng lưới nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các công nghệ mới, công nghệ cao; phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức chuyển giao công nghệ và môi trường.

8. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

X