NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN “CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIO TOILET VÀO VN”

 

Dự án nhằm nghiên cứu, triển khai công nghệ Bio-Toilet tiên tiến của Nhật Bản thử nghiệm trên một số toa tàu của Đường sắt Việt Nam. Đây là một công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng môi trường với đặc tính không mùi, không dùng nước, có thể sử dụng lâu dài, sản phẩm đầu ra có thể được dùng để chế tạo phân hữu cơ sinh học.  Đồng thời nâng cao hiện trạng cơ sở hạ tầng đường sắt và vấn đề quản lý chất lượng con người trên hệ thống toa tàu của ngành đường sắt Việt Nam.

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

Công ty Chodai Co., Ltd (Nhật Bản) – Đường sắt Việt Nam (VNR)

Giai đoạn hợp đồng:

2012 – 2012

Phạm vi công việc:

Nghiên cứu điều tra về hạ tầng đường sắt Việt Nam, hệ thống quản lý chất thải trên tàu, khảo sát tàu và toa xe.

 

X