DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯƠNG NƯỚC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỖNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỘC LẬP KHÔNG THU GOM, KHÔNG ĐẢO TRỘN TẠI VỊNH HẠ LONG

 

Mục đích của dự án là cải thiện môi trường nước bằng cách sử dụng công nghệ Nhật Bản tại di sản thế giới Vịnh Hạ Long và trên các tàu thuyền du lịch bằng việc ứng dụng hệ thống xỬ lý nước thải độc lập không thu gom, không đảo trộn

tại Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới (Bio-Toilet mới và hệ thống lọc mới)

Các đặc điểm chính:

1)                            Giai đoạn nghiên cứu khả thi

– Khảo sát tình hình Hạ tầng; cơ sở hạ tầng xử lý nước và quản lý các công trình công cộng, điểm du lịch, tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long; khả năng sử dụng đầu ra của hệ thống trong nông nghiệp;

2)                            Giai đoạn thử nghiệm hệ thống thí điểm

– Lắp đặt 7 thiết bị  Bio-Toilet mới và 7 thiết bị Johka mới tại các điểm du lịch và tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long và Vân Đồn để thử nghiệm thí điểm

– Đánh giá tác động môi trường và khả năng của các thiết bị này.

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

 

Giai đoạn hợp đồng:

1/10/2013 – 29/02/2014

Phạm vi công việc:

Điều tra và khảo sát các vấn đề liên quan đến hạ tầng hệ thống thoát nước và cơ chế chính sách của địa phương tại tỉnh Quảng Ninh.

 

X