ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA) CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO CẤP BẾN EN

 
 

Với mục tiêu phát triển một khu du lịch sinh thái hiệu quả và bền vững, dự án tập trung khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên để thực hiện khu du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA) được thực hiện nhằm đảm báo các nhà đầu tư cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng những tác động đến môi trường trước khi quyết định triển khai dự án.

Quốc gia:

      Việt Nam

Khách hàng:

 

Giai đoạn hợp đồng:

      2010 – 2010

Phạm vi công việc:

Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường, bao gồm các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.

 

 

X